top of page

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van MV Personal Training.

 

Artikel 1: Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst die de klant met MV Personal Training is aangegaan met betrekking tot de dienst die hij of zij afgenomen heeft. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere afzonderlijke activiteit gedurende de duur van die overeenkomst. Met training wordt zowel de 1 op 1, duo, triple- als small group trainingen bedoeld.

 

Artikel 2: Aansprakelijkheid en eigen risico

MV Personal Training zorgt voor een veilige omgeving voor uw eigendommen, echter is MV Personal Training niet aansprakelijk voor vermissing of beschadiging. Na aanmelding voor een dienst van training en/of coaching vraagt MV Personal Training u een intakeformulier in te vullen. Hierin worden gegevens gevraagd m.b.t. uw persoonlijke leefstijl en doelen. Bij het invullen van dit intakeformulier gaat u akkoord met de privacyverklaring zoals vermeld op de website (link onderaan homepage). Naar aanleiding van dit intakeformulier kan MV Personal Training de trainingen specificeren op uw persoonlijke doelen en rekening houden met uw gezondheid. Dit dient om de klant zo effectief mogelijk te bedienen en de gezondheid te beschermen. Het invullen van het intakeformulier is verplicht voordat u kan starten met training of online coaching. MV Personal Training gaat ervan uit dat u het intakeformulier naar eerlijkheid heeft ingevuld. Alle gegevens die u verstrekt aan MV Personal Training blijven privé en zullen niet worden verstrekt aan derden zonder toestemming van de klant.

Een fysieke inspanning kan leiden tot ongevallen of blessures. MV Personal Training zorgt voor optimale begeleiding en omstandigheden om dit te voorkomen. MV Personal Training is niet verantwoordelijk voor ongevallen of blessures die klanten oplopen. Het is belangrijk dat de klant fysieke beperkingen meldt aan MV Personal Training voor, tijdens of na de training. MV Personal Training is enkel aansprakelijk bij duidelijk aanwijsbare ondeskundigheid of tekortkoming in de begeleiding van een oefening. MV Personal Training is niet aansprakelijk als de klant op enige andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door de trainer gegeven instructies, dan wel aan de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de klant. De kosten van een ongeval of letsel worden gedragen door de klant. De klant dient MV Personal Training te vrijwaren voor schade of letsel die zij aanbrengt bij een andere klant of omstander.

Wanneer een klant een pakket afneemt van MV Personal Training krijgt deze zolang dit pakket voortduurt, een account om gebruik te maken van de software van Virtuagym, welke voorziet in verschillende functies voor optimale begeleiding. MV Personal Training is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor al hetgeen de klant zelf toepast, uitvoert of invult met deze software, daar MV Personal Training niet de ontwikkelaar of eigenaar hiervan is.

 

Artikel 3: Personal training en online coaching pakket

Alle training en online coaching pakketten beginnen op de maandag in de week dat de klant voor het eerst komt trainen, tenzij er een andere startdatum afgesproken is. De pakketten kunnen niet na start van deze periode gewijzigd worden naar een ander soort pakket. Bij eerder opzeggen van het pakket vindt er geen restitutie plaats van de gemaakte kosten van het pakket of de kosten welke nog verschuldigd zijn in geval van periodieke betalingen. In overleg met MV Personal Training kan het pakket wel tijdelijk tot maximaal 12 weken stopgezet worden. Dit in geval van langdurige ziekte of blessure(s); hiervoor is een verklaring van de arts van de klant nodig. In deze periode worden de trainingen die de klant nog tegoed heeft (genaamd credits) niet in mindering gebracht. Zowel de betalingen voor het pakket als de trainingen worden gepauzeerd voor die periode en worden weer vervolgd op het moment dat de klant weer komt trainen, uiterlijk na 12 weken. Wanneer geen (nieuwe) verklaring van de arts overlegd wordt en/of de klant laat niks van zich horen na een periode van 12 weken onafgebroken inactiviteit bij MV Personal Training vervallen alle credits van de klant. Eventuele openstaande betalingen dienen worden te voldaan.

Uiterlijk 2 weken voor het einde van een pakket moet de klant schriftelijk laten weten aan MV Personal Training of dat de klant het pakket wilt beëindigen na looptijd hiervan. Ook kan de klant kiezen voor een ander pakket. Verzuimt de klant het huidige pakket te beëindigen of wanneer deze dit doet binnen 2 weken dat het pakket zou eindigen, wordt het pakket inclusief de bijbehorende betaling verlengd met telkens 4 weken, totdat de klant alsnog schriftelijk opzegt. Het opzegtermijn van 2 weken voor de einddatum blijft bij elke nieuwe verlenging of vernieuwing van pakket van toepassing.

MV Personal Training kan de overeenkomt te allen tijde stopzetten, wanneer de klant zich niet houdt aan de algemene voorwaarden, hiervoor hoeft MV Personal Training geen schadevergoeding te betalen. 

 

Artikel 4: Bedenktijd

De klant heeft na inschrijving uiterlijk 7 dagen de tijd om zich te bedenken en het pakket schriftelijk kosteloos ongeldig te verklaren. Dit herroepingsrecht eindigt bij een trainingspakket 12 uur voordat de eerste training van de klant zou plaatsvinden en bij een online coaching pakket wanneer de startdatum van het pakket bereikt is.

 

Artikel 5: Betaling pakket

De betaling van het pakket kan zowel per iDeal of automatische incasso worden voldaan door de klant. De klant kan kiezen om het pakket vooraf in één keer te voldoen of per 4 weken telkens vooruit te betalen d.m.v. automatische incasso. Voor dit laatste zijn de bankgegevens en toestemming hiervoor van de klant nodig. Als de betalingstermijn met 14 dagen wordt overschreden, wordt er eenmalig een herinnering naar de klant gestuurd. Als deze nieuwe termijn van weer 14 dagen wordt overschreden wordt de openstaande rekening overgedragen aan een incassobureau. De extra gemaakte kosten zijn voor de klant, inclusief de wettelijke rente. Wanneer een automatische incasso voor een dienst welke de klant afgesloten heeft wordt geweigerd, bijvoorbeeld door onvoldoende saldo op de opgegeven bankrekening van de klant, of als het bedrag onterecht gestorneerd wordt door de klant, heeft MV Personal Training het recht de kosten welke het hiervoor extra moet maken te verhalen op de klant.

Alle bedragen zijn inclusief BTW en exclusief 15 euro eenmalige kosten voor het afsluiten van het pakket. Deze kosten bestaan uit het aanmaken en gebruik van het account van de klant in de apps en portaal (waarmee de klant tevens direct PRO lid wordt voor extra mogelijkheden).

 

Artikel 6: Agenda/afspraken/credits

Klanten krijgen credits wanneer ze een training- of online coaching plus pakket afnemen. Hoeveel credits een klant krijgt is afhankelijk van welk pakket afgenomen is, maar zijn beperkt geldig.

Personal-, duo-, en triple training credits zijn geldig tot de einddatum van het pakket. Maar mogen ook meegenomen worden in de verlenging van een pakket. Trainingsafspraken kunnen minimaal 12 uur van te voren zonder creditverlies worden geannuleerd en in dezelfde week worden ingehaald mits dit in de agenda van de klant en van MV Personal Training toepasbaar is. Mocht dit niet in de agenda lukken dan wordt deze credit in een van de andere resterende weken van het pakket ingehaald. Credits welke niet gebruikt zijn wanneer de einddatum van het pakket bereikt is vervallen en zijn niet meer geldig, tenzij er verlengd wordt. MV Personal Training adviseert de klant op tijd deze credits in te plannen met de trainer zodat er geen ruime hoeveelheid credits overblijven tegen het einde van de pakketdatum van de klant, aangezien het mogelijk is dat niet alle credits dan meer in te zetten zijn door een volle agenda van MV Personal Training. Wanneer één of meer van de klanten van een duo-, of triple training niet kan deelnemen aan een training en dit binnen 12 uur voor de training meldt, gaat de training door voor de persoon of personen die wel kunnen.

Small group training credits met 1 x per week worden per 4 stuks per 4 weken uitgereikt aan de klant. Small group training credits met 2 x per week worden per 8 stuks per 4 weken uitgereikt aan de klant. Deze vervallen na deze periode van 4 weken. Het is aan de klant om zelf in te schrijven via het portaal in de browser of via de app op de mobiele telefoon voor de beschikbare trainingen. Vol is helaas vol. Wel kan er ingeschreven worden voor op de wachtlijst. Ook bij dit pakket kunnen aanmeldingen uiterlijk 12 uur van te voren zonder creditverlies worden geannuleerd en opnieuw ingepland worden door de klant zelf. Credits welke niet gebruikt zijn wanneer de periodieke 4 weken telkens verstrijken vervallen en zijn niet meer geldig. Small group training credits voor onbeperkt blijven onbeperkt in te zetten t/m de einddatum van het pakket. Wel is het de bedoeling dat bij onbeperkt small group credits de afmeldingen zo spoedig mogelijk worden gemaakt om ruimte te geven aan andere leden om in te schrijven voor een training. Wanneer herhaaldelijk binnen 12 uur wordt afgemeld door een lid kan MV Personal Training het lid hierop aanspreken. Als er hierna geen verbetering zichtbaar is kan dit in het uiterste geval lijden tot eenzijdige opzegging van het pakket door MV Personal Training zoals in artikel 3 wordt beschreven.

 

Artikel 7: Uitvoering training

De training wordt bedacht door MV Personal Training of samenwerkende trainer. De training wordt zo deskundig en professioneel mogelijk voorbereid en uitgelegd aan de klant. Het is een intensiteitstraining die uitgevoerd wordt door de klant. De personal trainer is hierdoor niet verantwoordelijk voor de resultaten van de klant, daar de klant zelf de oefeningen moet uitvoeren en het voedingsadvies (als van toepassing) gegeven door MV Personal Training geacht wordt op te volgen. Het is de taak van de personal trainer hierin de klant zo goed mogelijk te begeleiden, coachen en motiveren.

 

Artikel 8: Feestdagen/overmacht/vakanties

Op algemeen erkende feestdagen is MV Personal Training gesloten, tenzij anders in overleg is afgesproken. Trainingen kunnen dan in overleg en als er plek is op een andere dag in die week worden ingehaald. Bij ziekte of overmacht van de personal trainer wordt dit z.s.m. medegedeeld aan de klant als daardoor de training niet plaats kan vinden. Voor de klant wordt een alternatieve datum geboden of de training vervalt en de credit blijft geldig om later in te zetten. De einddatum van het pakket verschuift hierbij niet, tenzij anders overeengekomen. Bij ziekte of overmacht van de klant geldt dat de klant dit ten minste 12 uur vóór de training laat weten aan MV Personal Training. Meldt de klant dit echter binnen een tijdsbestek van 12 uur voordat de training plaats zou vinden, dan heeft MV Personal Training het recht om de door de klant geannuleerde training alsnog in rekening te brengen door de credit welke voor deze training stond in te zetten. Bij een small group training 1 x of 2 x per week en online coaching plus pakket geldt hiervoor dezelfde regeling, echter kan de klant voor een small group training zichzelf aan- of afmelden d.m.v. de software omgeving van Virtuagym. Zie artikel 6 voor meer uitleg.

 

Artikel 9: Intellectueel eigendom

De klant behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die de klant toekomen op grond van de auteurswet. Modellen, methodieken en instrumenten die ontwikkeld zijn en/of gebruikt worden door MV Personal Training om de training uit te kunnen voeren of gebruikt worden voor gericht advies aan de klant, zijn en blijven eigendom van MV Personal Training. Het publiceren of openbaar maken hiervan kan alleen na schriftelijk verkregen toestemming van MV Personal Training. Alle verstrekte stukken van MV Personal Training zijn uitsluitend te gebruiken voor eigen gebruik van de klant en mogen niet openbaar gemaakt worden zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van MV Personal Training.

 

Artikel 10: Geschillen

De klant kan zich met klachten melden bij MV Personal Training. Alle geschillen m.b.t. het afsluiten van de overeenkomst of de totstandkoming/uitleg/uitvoering hiervan kunnen worden voorgelegd aan een rechter die hiertoe bevoegd is. Het Nederlandse recht is in alle gevallen van toepassing.

 

Artikel 11: Overig

MV Personal Training behoudt zich te allen tijde het recht voor om de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigingen. In dergelijk geval zal MV Personal Training de klant hiervan op de hoogte stellen. Indien de klant het gebruik van de dienst voortzet na wijzigen van de algemene voorwaarden, wordt deze geacht deze wijziging onherroepelijk te hebben aanvaard.

bottom of page